Notár v Novej Bani,
okres Žarnovica

Pozor! Oznamujeme Vám:

Kancelária Notárskeho úradu v Novej Bani, Mgr. A.Galetová je od 25.01.2021 do odvolania pre verejnosť otvorená do 12.00 hod. Kancelária notárskeho úradu od 12.00 hod. bude vybavovať len vopred objednaných klientov.

Ďakujeme za pochopenie!

Povinnosti a práva notára

Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť. Svojou činnosťou dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom. Je zárukou nestranného a kvalitného výkonu právnickej profesie. Notár je viazaný iba Ústavou, zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi. Je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré získal pri výkone svojho povolania.

Notársky úrad v Novej Bani

Môj notársky úrad je vybavený najmodernejšou technikou, a preto vybavenie bežných úkonov ako je legalizácia podpisov, registrácia záložného práva do notárskeho centrálneho registra záložných práv a vydávanie výpisov z obchodného registra, prebieha v krátkom čase popri mojej ostatnej činnosti. Notárske úkony vykonávam aj mimo sídla notárskeho úradu, a to vždy na základe telefonicky alebo osobne vopred dojednaného termínu, v prípade potreby i mimo úradných hodín.

Notár je platcom DPH a za úkony, ktoré vykonáva okrem odmeny a nákladov podľa platnej tarify v zmysle vyhlášky 31/1993 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov účtuje i DPH.

Ktorého notára si môžete vybrať?

Miestna príslušnosť notára nie je daná. Znamená to, že klient sa môže obrátiť so žiadosťou o vykonanie notárskej činnosti alebo so žiadosťou o poskytnutie právnych rád, či spísanie iných listín na ktoréhokoľvek notára podľa vlastného výberu. Výnimkou je pôsobenie notára ako súdneho komisára v dedičských veciach – v dedičských veciach sú notári poverovaní súdom podľa stanoveného rozvrhu práce, a to v rámci obvodu súdu prvého stupňa, v ktorom mal poručiteľ posledné trvalé bydlisko.

Notársky úrad Nová Baňa Notársky úrad Nová Baňa
Notársky úrad Nová Baňa Notársky úrad Nová Baňa

Notárska kancelária v Novej Bani, okres Žarnovica

Názov: Notársky úrad, Mgr. Andrea Galetová
Adresa: Bernolákova 5, 968 01 Nová Baňa
Mapa

Tel. číslo: 0907 304 978
E-mail: andrea.galetova@notar.sk
Web: www.notar-novabana.sk
Notársky úrad Nová Baňa Notársky úrad Nová Baňa

Otváracie hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 8:00 - 15:30
(od 15:30 len na objednávku)
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:30
Obedňajšia prestávka je v čase od 12:30 do 13:30 hod.
Telefonické informácie poskytujeme v pondelok až štvrtok v čase od 14,00 hod. do 15,00 hod.

Odmena notára

Odmena notára je určená vyhláškou MS SR č. 31/1993 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov o odmenách a náhradách notárov.

Užitočné linky a informácie:

Obchodný register SR
Obchodný register ČR

Kataster SR
Kataster ČR

Pozemkový fond SR
Pozemkový fond ČR

Súdy SR
Súdy ČR

Notárska komora SR
Notárska komora ČR

Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo spravodlivosti ČR

Notársky úrad v Novej Bani, okres Žarnovica